O F E R T A


NA ADMINISTROWANIE

 LUB ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ
NASZYM CELEM

JAKO ADMINISTRATORA LUB ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI  jest:

PRAWIDŁOWE UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI

KU ZADOWOLENIU WŁAŚCICIELI

w tym:

·   dostosowywanie usług do wymogów klienta

·   racjonalizacja kosztów eksploatacji nieruchomości,

·   indywidualne traktowanie potrzeb i możliwości każdej wspólnoty mieszkaniowej

 

 


 ZAPEWNIAMY:

- ścisłą współpracę z właścicielami lokali oraz Zarządem,
- wyspecjalizowaną, doświadczoną kadrę zarządzającą,
- najwyższą staranność, uczciwość oraz rzetelność przy obsłudze członków Wspólnoty,
- wsparcie finansowe prac remontowych (pozyskiwanie dofinansowania, kredytów),
- stały dostęp do pełnej informacji o podejmowanych działaniach na rzecz Wspólnoty,
- objęcie troską nie tylko budynku, ale również jego otoczenia, aranżację terenów zielonych,   

  placów zabaw itp.,
- stałe doradztwo administracyjno-prawne,
- stały kontakt z naszymi administratorami,
- racjonalizację kosztów ponoszonych przez właścicieli nieruchomości,

- kontrolę nad czystością i konserwacją budynku,
- profesjonalną i rzetelną obsługę nieruchomości, utrzymującą i powiększającą jej wartośćNASZE USŁUGI  ZAWSZE DOSTOSOWUJEMY

DO POTRZEB KLIENTÓW I SPECYFIKI NIERUCHOMOŚCI.

  

             


  
MAMY ZA SOBĄ  PONAD 12 LAT DOŚWIADCZEŃ

       Wiele Wspólnot Mieszkaniowych zaufało już nam i powierzyło swoje budynki. Administrujemy i zarządzamy wieloma obiektami na terenie Wejherowa. Obecnie w naszych zasobach własnych posiadamy 7 budynków. Świadczymy usługi dla około 120 Wspólnot Mieszkaniowych. Obsługujemy nieruchomości przede wszystkim mieszkalne, między innymi: część osiedla Harcerskiego, większość budynków w centrum miasta Wejherowa, 

Usługa administrowania zawiera:

1.      Wykonywanie uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej.

2.      Organizacja i prowadzenie zebrań wspólnot mieszkaniowych.

3.      Przygotowywanie rocznych planów gospodarczych.

4.      Negocjowanie i przygotowywanie projektów umów w imieniu Wspólnoty.

5.      Zapewnienie kontroli realizacji umów.

6.      Zapewnienie dostawy mediów.

7.      Obsługa rachunkowo-finansowa:

·         prowadzenie ewidencji kosztów i przychodów zarządu nieruchomością, należności i zobowiązań, a także rozliczeń z innych tytułów,

·         pobór i windykacja należności stanowiących przychody Wspólnoty,

·         prowadzenie rozliczeń Wspólnoty przez rachunek bankowy,

·         dokonywanie rozliczeń i czynności zapłaty za roboty lub usługi świadczone na rzecz Wspólnoty,

·         dochodzenie należności w postępowaniu upominawczym oraz sądowym.

·         występowanie w imieniu Wspólnoty przed sądem o zapłatę,

8.      Działania zarządców i służb technicznych:

·         bieżąca kontrola i rozwiązywanie problemów technicznych występujących w obrębie nieruchomości,

·         konserwacja nieruchomości wspólnej,

·         kontrola nad użytkowaniem nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem,

·         nadzór nad utrzymywaniem czystości i porządku na nieruchomości oraz terenie przyległym,

·         pogotowie awaryjne - stałe, uruchamiane na wezwanie z telefonu awaryjnego, czynne 24 godz. na dobę. Zgłoszenie awarii jest niezwłocznie przekazywane firmom, które zawarły z nami umowy o świadczenie usług w zakresie prac elektrycznych, napraw sieci wodno-kanalizacyjnych i gazowych a także prac konserwacyjnych. Firmy te są zobowiązane do natychmiastowej reakcji. 

9.      Dokumentacja:

·         prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,

·         przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów Wspólnoty,

·         sporządzanie projektów uchwał

10. Prace budowlane

·         wybór najlepszego wykonawcy robót budowlanych w drodze przetargu,

·         zlecanie wykonania remontów oraz sporządzanie umów,

·         organizowanie nadzoru nad wykonaniem prac,

11. Wybór korzystnych ofert  ubezpieczenie nieruchomości.

Administrowanie i zarządzanie odbywa się pod nadzorem radcy prawnego.

 


Klatki schodowe niektórych budynków pod opieką WTBS Sp. z o.o.Cena za administrowanie


             Cena kształtuje się od 0,40 zł do 0,60 zł za 1 m2 powierzchni administrowanej, w zależności od zakresu świadczonych usług, ilości dostarczonych mediów, lokalizacji nieruchomości oraz stanu technicznego budynku i podlega negocjacjom.


      Czynności wykraczające poza usługi administrowania wykonujemy wg cennika.

USŁUGI DODATKOWE

      W trosce o wygodę i poczucie bezpieczeństwa użytkowników danej nieruchomości, proponujemy pełen wachlarz usług dostosowanych do potrzeb naszych klientów.

           Poprzez stałe kontakty z wieloma dostawcami i wykonawcami możemy zaoferować Państwu korzystne cenowo usługi:

·         organizacja i przygotowanie procesu inwestycyjnego, remontów i modernizacji

·         zabezpieczanie opracowania ekspertyz technicznych, audytów energetycznych i weryfikacja mocy zamówionej,

·         aktualizacja wartości nieruchomości (wycena rzeczoznawcy majątkowego),

·         zapewniamy pomoc w uzyskaniu środków finansowych na inwestycje, w tym:

-         kredyty termomodernizacyjne,

-         kredyty inwestycyjne

-         dotacje z Funduszu Ochrony Środowiska

·         utrzymanie czystości w budynku oraz na terenach przyległych do nieruchomości, również na życzenie Wspólnoty możemy realizować usługi sprzątania klatek schodowych,

·         konserwacja instalacji i urządzeń w budynku - zapewniamy:

-         realizację prac wynikających z bieżącej konserwacji instalacji urządzeń,  zgodnie z instrukcją obsługi, eksploatacji i DTR,

-         wymianę drobnych części i materiałów w urządzeniach, instalacjach zgodnie z instrukcjami obsługi,

·         utrzymanie ogrodów i placów zabaw: współpracujemy z fachowcami w dziedzinie projektowania i opieki nad ogrodami, od projektu poprzez utrzymanie w idealnym stanie ogrodu przez cały rok.
PRZYKŁADY OBSŁUGIWANYCH PRZEZ WTBS BUDYNKÓWnowoczesne osiedla wraz z zieleniązabytkowe obiekty i budynki wraz z cennymi detalami architektury miasta

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Sporządzając kalkulację dla Państwa nieruchomości chcielibyśmy uwzględnić wszystkie oczekiwania Wspólnoty. Po uwzględnieniu Państwa sugestii i oględzinach nieruchomości, gotowi jesteśmy przedstawić szczegółową ofertę. W celu uściślenia warunków współpracy zapraszamy do siedziby naszej firmy lub oczekujemy na propozycję spotkania w dogodnym dla Państwa czasie i miejscu.to:
* dostępność 24 h na dobę, 365 dni w roku,
* nowoczesne technologie z a r z ą d z a n i a,
* wiedza i doświadczenie licencjonowanych zarządców,
* indywidualne procedury obsługi dostosowane do potrzeb klientów,
* wysokie kwalifikacje i doświadczenie kadry inżynieryjno-technicznej.

Nasz adres: 84-200 Wejherowo, ul. Jana III Sobieskiego 251
tel.: (058) 672-47-26, fax (058) 672-46-16

www.wtbs.wejher.pl
e-mail: biuro@wtbs.wejher.pl 
****************************************************************************************

W naszej działalności posiadamy

OFERTĘ MIESZKAŃ NA WYNAJEM

w nowych zasobach mieszkaniowych

realizowanych wg szczególnych warunków,

 zapewniających naszym najemcom wygodne i bardzo ciepłe mieszkania

Zapraszam do współpracy

Ewa Puchowska
Prezes WTBS Sp. z o.o.

 

 

          Wejherowo, Październik 2009 r.